• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home KTAM เห็นโอกาสทำกำไรทุกสภาวะตลาด เปิดขาย'KTTWIN1Y1'ครั้งเดียว 18-25 ก.ย.
KTAM เห็นโอกาสทำกำไรทุกสภาวะตลาด เปิดขาย'KTTWIN1Y1'ครั้งเดียว 18-25 ก.ย.

KTAM เห็นโอกาสทำกำไรทุกสภาวะตลาด เปิดขาย'KTTWIN1Y1'ครั้งเดียว 18-25 ก.ย.

KTAM เห็นโอกาสทำกำไรทุกสภาวะตลาด เปิดขาย “KTTWIN1Y1” เสนอขายครั้งเดียว 18-25 ..นี้

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนที่ยังคงมีความผันผวนจากหลาย ๆ ปัจจัยทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทำให้นักลงทุนต่างมองหาโอกาสการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง เราจึงได้เปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1” (KTTWIN1Y1) อายุประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

 

กองทุน KTTWIN1Y1 (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารเทียบเท่าที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00–99.00 ของ NAV และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ แต่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน 

 

 

สำหรับ Invesco QQQ ETF หรือ QQQ เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 100 ตัวแรก ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

 

“กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ และเพื่อเป็นการดูแลเงินต้น เราจึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ พร้อมยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไม่ว่าราคาของหน่วยลงทุน ETF “Invesco QQQ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง การลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนแบบ Twin-win ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งกรณีราคาของสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นและปรับตัวลดลง ดังนั้น กองทุน KTTWIN1Y1 จึงเหมาะที่จะเป็นอีกทางเลือกที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดให้กับนักลงทุนได้” นางชวินดา กล่าว

 

ในเบื้องต้นกองทุน KTTWIN1Y1 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ โดยเงินลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ โดยแบ่งเป็นตัวอย่าง 4 กรณี ดังนี้

 

กรณีที่ 1 Knock-out upper barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%

 

กรณีที่ 2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง)

 

กรณีที่ 3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับลดลงไม่เกิน 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง) ที่ปรับตัวลดลง

 

กรณีที่ 4 Knock-out lower barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KTTWIN1Y1 ที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ประเทศ ความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยง ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 

คำเตือน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน