• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home RT คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว“ดีมาก” จาก IOD
RT คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว“ดีมาก” จาก IOD

RT คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว“ดีมาก” จาก IOD

RT คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว“ดีมาก”มุ่งเน้นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

RT ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับดี ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” (Very Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR)

 

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินเป็นครั้งแรก โดย RT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 260 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก ด้วยคะแนนการประเมินเฉลี่ยโดยรวมทั้งสิ้น 83% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

 

ซึ่งในปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 716 บริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 80% จำนวน 4 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส และ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย แสดงถึงแนวโน้มที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวเกี่ยวข้อง