• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home SCBLIFE ปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว ปลูกฝัง Growth Mindset พนักงาน
SCBLIFE ปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว ปลูกฝัง Growth Mindset พนักงาน

SCBLIFE ปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว ปลูกฝัง Growth Mindset พนักงาน

SCBLIFE ปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว ปลูกฝัง Growth Mindset พนักงานสู่ยั่งยืน

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่เดิม ธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อหลายสิบปีก่อนเริ่มถูกแทนที่ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จากความท้าทายนี้ การปรับเปลี่ยนแนวคิด กลวิธี และกระบวนการบริหารจัดการใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายๆ องค์กร เพื่อให้สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันและยังคงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าต่อไปได้ 

 

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่เล็งเห็นสัญญาณ digital disruption ในประเทศไทย จึงริเริ่มปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สอดรับกับยุคดิจิทัลตั้งแต่ 3 ปีก่อน ภายใต้ภารกิจ “SCBLIFE Transformation” นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการดำเนินธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร เทคโนโลยี วัฒนธรรม และทรัพยากรบุคคล ภารกิจดังกล่าวจึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และยังเป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารในการสร้างการยอมรับและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

 

 

ภายในงานประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2562 นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ได้ร่วมเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมยกกรณีศึกษาขององค์กร SCBLIFE ในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

 

นายเสถียร กล่าวว่า “กว่า 43 ปีที่ SCBLIFE อยู่คู่ลูกค้าชาวไทย ในฐานะ ‘บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ’ บริษัทฯ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเราได้สื่อสารและสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้รับทราบและยอมรับโดยทั่วกันอยู่เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติขององค์กร ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การให้บริการ และการจัดกิจกรรมภายในต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝัง Growth Mindset ของการพัฒนาตนเองให้กับพนักงาน บุคลากรของเราจึงรู้สึกคุ้นเคยและสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

 

 

ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรตลอด 3 ปีที่ผ่านมา SCBLIFE เริ่มจากการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานระดับบริหาร ผ่านการจัดประชุม Leader Talk ทุกเดือน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารทุกคนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร “ผู้บริหารทุกคนจะต้องเข้าใจ ยอมรับ และรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อน จึงจะสามารถสื่อสารต่อไปยังทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุน” นายเสถียร กล่าว 

 

ในขณะเดียวกัน การสื่อสารจากองค์กรสู่พนักงานโดยตรงก็เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ SCBLIFE มีการดำเนินการคือ การจัดประชุม Town Hall เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications) ผ่านรูปแบบกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ที่เข้าถึงพนักงาน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมรับมือกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา 

 

 

นอกจากนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและบ่มเพาะพนักงานให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา SCBLIFE ได้วางกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมพนักงานไว้ 3 ด้านควบคู่กัน ประกอบด้วย

 

1) การให้ความรู้เพื่อจุดประกายให้พนักงานทุกระดับได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแค่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านสุขภาพ โดยได้บรรจุ Growth Mindset เป็นหลักสูตร สอบรมด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานทุกระดับ 

 

2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยนำดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งระบบ Cloud, Automation และ Paperless เพื่อปรับพฤติกรรมของพนักงานให้คุ้นชินกับกระบวนการทำงานสมัยใหม่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า

 

3) การจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการปรับตัวให้กับพนักงาน โดยปีที่แล้วได้จัดกิจกรรม “Let’s Transform” และต่อยอดสู่กิจกรรม “Let’s Talk Health” ในปี 2562 นี้ ในรูปแบบ Knowledge Learning Workshop โดยนำวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแง่มุม ทั้งแง่ของการทำงาน และการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล และกระตุ้นให้พนักงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน มี growth mindset ที่พร้อมต่อการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามาจากภายนอก เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าทั้งสำหรับตนเองและองค์กรในระยะยาว

 

ด้วยเชื่อว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรเป็นสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมภายในองค์กรของ SCBLIFE ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสันทนา การออกกำลังกาย และการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งหมดนี้ล้วนเพื่อจุดประกายและเตรียม mindset ให้พนักงานทุกคนรู้สึกตื่นตัว มีความพร้อม และสามารถคตอบรับทุกความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งผลลัพธ์นอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเองแล้ว ยังช่วยให้องค์กรสามารถลดแรงต้าน ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

ข่าวเกี่ยวข้อง