• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home SME D Bank รับรางวัล"รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์"ประจำปี 2566
SME D Bank รับรางวัล

SME D Bank รับรางวัล"รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์"ประจำปี 2566

จากความเป็นเลิศในการยกระดับคุณภาพชีวิตและให้คุณค่าแก่พนักงานต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) ประเภท "รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์" ประจำปี 2566 จากการพิจารณาและคัดเลือกของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล จัด ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

 


รางวัลที่ได้รับเป็นผลจาก SME D Bank ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมและมอบสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น อบรมเติมทักษะที่สำคัญให้แก่พนักงาน  ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมสานสัมพันธ์  กิจกรรมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศ และมีช่องทางให้พนักงานเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรถึงผู้บริหารได้โดยตรง บริการตรวจสุขภาพประจำทุกปี และจัดสรรผลตอบแทนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นต้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน  อีกทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ก่อให้เกิดพลังแห่งสามัคคี ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของ SME D Bank ให้เปี่ยมประสิทธิภาพ  สามารถเป็นกำลังสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน