• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home WICE จัดสรรหุ้นไอพีโอ ‘ETL’ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ Pre-emptive Right ที่ 24.8644:1
WICE จัดสรรหุ้นไอพีโอ ‘ETL’ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ Pre-emptive Right ที่ 24.8644:1

WICE จัดสรรหุ้นไอพีโอ ‘ETL’ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ Pre-emptive Right ที่ 24.8644:1

กำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิซื้อหุ้น IPO วันที่ 26 กันยายน 66 คาดเข้าเทรด SET ภายในปีนี้

‘บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE’ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ประกาศจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ‘บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ หรือ ETL’ กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ WICE (Pre-emptive Right) ที่ 24.8644 หุ้นสามัญของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 26 กันยายนนี้ คาดนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้ ชูจุดเด่นธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนแบบครบวงจรตัวแรกของตลาดหุ้นไทย

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงกำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ ETL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin- off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ WICE จำนวนไม่เกิน 25,779,816 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญของ ETL ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

สำหรับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารภายในประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่ามีการเสนอขายหุ้น IPO ของ ETL ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย อันอาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการทำให้ ETL มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่จะต้องดำเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วน 24.8644 หุ้นสามัญของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น Pre-emptive Right ในวันที่ 11-12 ตุลาคม และ 16-18 ตุลาคม 2566 (5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ETL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้ ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งไฟลิ่งแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 171,865,440 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปีนี้ สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ ETL จะนำเงินทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ในการลงทุนในระบบโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container) และลงทุนในรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง เป็นต้น

อนึ่ง ETL ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และประกอบธุรกิจหลัก คือการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Carrier) แบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจิสติกส์ มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในแถบทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ภายใต้การบูรณาการรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย เพราะการขนส่งทางสินค้าข้ามพรมแดน เป็นวิธีการขนส่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูง และการที่ ETL ยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ถือเป็นความสามารถในอีกระดับหนึ่ง ตอกย้ำการเป็น “THE CROSS-BORDER KING” ได้เป็นอย่างดี